Âm mưu và tình yêu tập 1060

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 1060/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 15 tháng 11 năm 2021

QUYẾTĐỊNH

BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ khi CÓ TRƯỜNG HỢPMẮC COVID-19 CỘNG ĐỒNG VÀ CÁCH LY Y TẾ VÙNG CÓ DỊCH COVID-19

ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ dụng cụ Tổ chứcchính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; giải pháp sửa đổi, bổ sung một sốđiều của nguyên tắc Tổ chức cơ quan chỉ đạo của chính phủ và hiện tượng Tổ chức tổ chức chính quyền địa phương ngày 22tháng 11 năm 2019;

Căn cứ phương pháp phòng,chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21 mon 11 năm 2007;

Căn cứ quyết nghị số128/NQ-CP ngày 11 mon 10 năm 2021 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về ban hành Quy định lâm thời thời“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ đưa ra quyết định số3986/QĐ-BYT ngày 16 mon 9 năm 2020 của cục trưởng cỗ Y tế về việc ban hành “Sổtay lí giải tổ chức tiến hành cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”;

Xét kiến nghị của Giámđốc Sở Y tế tại Văn bản số 5429/SYT-NVYD ngày 25 tháng 10 năm 2021 cùng Văn bảnsố 5773/SYT-NVYD ngày thứ 8 tháng 11 năm 2021.

Bạn đang xem: Âm mưu và tình yêu tập 1060

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo ra quyết định này “Phương án xử trí khi tất cả trường hòa hợp mắc COVID-19cộng đồng và biện pháp ly y tế vùng gồm dịch COVID-19” áp dụng bên trên địa bàn tỉnhKon Tum.

Điều 2. Cáccơ quan, đối kháng vị, địa phương nghiên cứu, xây dựng phương pháp cụ thể nhằm triểnkhai thực hiện khi gồm trường hòa hợp mắc COVID-19 cộng đồng và giải pháp ly y tế vùngcó dịch COVID-19.

Điều 3. BanChỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành, đối kháng vị: Ytế, Công an tỉnh, giao thông vận tải, bộ Chỉ huy quân sự chiến lược tỉnh, thông tin vàTruyền thông, Công Thương, nntt và cách tân và phát triển nông thôn, Lao cồn -Thương binh và xóm hội, Giáo dục và Đào tạo, nước ngoài vụ, Tài Chính, Ban Dândộc; trưởng ban Chỉ đạo phòng, phòng dịch COVID-19, chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố phụ trách thi hành đưa ra quyết định này.

Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày cam kết ban hành và kho bãi bỏ ra quyết định số 598/QĐ-BCĐ ngày 03tháng 7 năm 2021 và quy trình số 3073/QTr-BCĐ ngày 12 tháng 7 năm 2021 của BanChỉ đạo phòng, kháng dịch COVID-19 tỉnh./.

chỗ nhận: - Như Điều 3; - thường trực Tỉnh ủy (b/c); - sở tại HĐND tỉnh (b/c); - Ủy ban MTTQVN tỉnh; - nhà tịch, những PCT ubnd tỉnh; - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; - Ban Dân vận Tỉnh uỷ; - các sở, ban ngành; - những tổ chức đoàn thể bao gồm trị - làng mạc hội tỉnh; - Đài phạt thanh và truyền họa tỉnh, Báo Kon Tum; - Điện lực tỉnh; doanh nghiệp cổ phần cung cấp thoát nước; doanh nghiệp cổ phần môi trường đô thị Kon Tum; - CVP, PCVP ubnd tỉnh; - Lưu: VT, CTTĐT, KGVX.PTP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lê Ngọc Tuấn

PHƯƠNGÁN

XỬ LÝ khi CÓ TRƯỜNG HỢP MẮC COVID-19 CỘNGĐỒNG VÀ CÁCH LY Y TẾ VÙNG CÓ DỊCH COVID-19(Kèmtheo quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dântỉnh Kon Tum)

A.PHƯƠNG CHÂM, NGUYÊN TẮC

- Phương châm chốngdịch “truyvết thần tốc, khu vực nhanh, xét nghiệm rộng cùng thần tốc, phong lan hẹp”.

- Phương châm 4 tạichỗ phòng, kháng dịch: (1) Dự phòng, cách ly, chữa bệnh tại chỗ; (2) cửa hàng vậtchất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; (3) Kinhphí tại chỗ; (4) nhân lực tại chỗ.

- triển khai theo cáchướng dẫn hiện tại hành của cục Y tế: Sổ tay lý giải tổ chức tiến hành cách ly ytế vùng gồm dịch COVID-19; hướng dẫn giám sát và đo lường và phòng, phòng COVID-19 và những vănbản có liên quan.

B.MỤC ĐÍCH

Khoanh vùng, biện pháp lyy tế toàn cỗ vùng bao gồm dịch, dập dịch triệt để, không nhằm dịch mở rộng trongcộng đồng và không nhằm dịch lan truyền sang các vùng khác, địa phương khác.

C.ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

Khi vùng dịch diễnbiến phức tạp, những yếu tố dịch tễ khó kiểm soát và dịch có nguy hại lây lanrộng.

D.QUY MÔ

1. Biện pháp ly y tế vùngcó dịch COVID-19

Tùy theo diễn biếntình hình dịch rất có thể lựa lựa chọn quy tế bào vùng biện pháp ly cơ mà theo nguyên tắc“phong lan diện hẹp”, như sau:

- Cụm dân cư.

- khu phố, dãy phố.

- Thôn, tổ, đội, ấp.

- Xã, phường, thịtrấn.

- Cơ quan, đối chọi vị:Tùy tình hình cụ thể quyết định cách ly cho cân xứng (riêng đại lý khám, chữabệnh triển khai theo đưa ra quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03 tháng bốn năm 2020 của cục Ytế về việc ban hành “Hướng dẫn tổ chức triển khai cách ly y tế tại các đại lý khám, trị bệnhtrong phòng, chống dịch COVID-19).

2. Phòng, phòng dịchCOVID-19 cho cộng đồng tại địa phương tất cả cách ly y tế vùng gồm dịch

Theo phép tắc “phongtỏa diện hẹp”, mang đến nên, tùy theo mức độ, diễn biến dịch COVID-19 nhằm áp dụngcác phương án hành chủ yếu phòng, phòng dịch COVID-19 cân xứng cho xã hội tạiđịa phương tất cả cách ly y tế vùng tất cả dịch theo phương pháp tại quyết nghị số128/NQ-CP và các hướng dẫn khác hiện hành của Trung ương.

E.THỜI GIAN ÁP DỤNG

Cách ly buổi tối thiểu 14ngày, tùy theo cốt truyện tình hình dịch mà thời hạn cách ly có thể kéo dàihơn.

G.QUY TRÌNH VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC

Khi phát hiện caCOVID-19 xã hội cần khẩn trương tiến hành 02 nhiệm vụ song song, theo Quytrình rút gọn, kia là:

- giải pháp xử lý ca COVID-19cộng đồng: (1) Lậptức chuyển ca COVID-19 (F0) đi phương pháp ly, điều trị; (2) Điều tra dịch tễ F0; (3)Truy dấu F1 thần tốc- triệt để; (4) Truy vệt F2; (5) Truy vếtF3.

- biện pháp ly y tế vùngcó dịch (nếu nên thiết) qua những bước: (1) Khoanh vùng dịch tễ diện rộng; (2) Xétnghiệm diện rộng; (3) Quyết định tùy chỉnh cách ly y tế vùng có dịchCOVID-19 (vùng phương pháp ly; phong lan diện hẹp); (4) Triển khai những hoạtđộng trong khoanh vùng phong tỏa; (5) Triển khai các nhiệm vụ lúc kết thúcphong tỏa.

I. XỬ LÝ CA COVID-19CỘNG ĐỒNG

1. Nhanh chóng đưa caCOVID-19 (F0) đi giải pháp ly, chữa bệnh tại khám đa khoa theo quy định.

2. Điều tra dịch tễF0

Điều tra ngay dịch tễca bệnh theo thường quy (thông tin cá nhân; xác minh yếu tố dịch tễ liên quancơ bản; điều tra lịch trình xác minh mốc dịch tễ tỉnh, huyện, cụ thể; điềutra tiếp xúc…)

3. Truy vệt F1 thầntốc- triệt để

- tổ chức cách ly tậptrung tức thì F1; lấy mẫu dịch phẩm F1 theo chủng loại đơn.

- triển khai xétnghiệm mẫu 1-1 ngay cho những bệnh phẩm của F1.

- Truy lốt F1 triệtđể tại những mốc dịch tễ của F0 cùng thông báo mốc dịch tễ cho các địaphương có tương quan khác để phối hợp truy vết.

4. Truy vệt F2

- tổ chức cách ly tạinhà F2 theo quy định; rước mẫu bệnh phẩm F2 (có thể lấy mẫu mã gộp).

- triển khai xétnghiệm cho các bệnh phẩm của F2.

- Truy vệt F2 trên cácmốc dịch tễ của F1 với thông báo mốc dịch tễ cho các địa phương bao gồm liênquan khác để phối hợp truy lốt (khi đề xuất thiết).

5. Truy vết F3 để lập danh sách quảnlý, tự quan sát và theo dõi sức khỏe tận nơi (nếu có đủ thời gian cần thiết cho vấn đề truyvết).

II. CÁCH LY Y TẾ VÙNGCÓ DỊCH COVID-19 (phongtỏa)

1. Quanh vùng dịchtễ diện rộng

- triển khai ngay khicó hiệu quả xét nghiệm SARS-CoV-2 sàng thanh lọc hoặc khẳng định dương tính.

- Trên các đại lý điềutra, review dịch tễ, giám đốc Sở Y tế báo cáo Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnhvà đề nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cho huyện khu vực dịch tễ diện rộngkhu vực ổ dịch (báo cáo, hiệp thương trực tiếp, không văn bản) theo nguyêntắc khu vực diện rộng trong thời điểm tạm thời khu người dân có ca bệnh. Phạm vi khoanh vùngdịch tễ dựa vào tiến công giá ban sơ về tình hình ổ dịch và nguy cơ. Việc khoanhvùng dịch tễ trong thời điểm tạm thời không phụ trực thuộc vào đơn vị hành thiết yếu và không buộc phải cóquyết định hành chính.

- Ủy ban nhân dân cấphuyện: Khẩn trương khoanh vùng ổ dịch (nên tạm sử dụng dãi phân làn mềm; ngườidân trong khu vực vực khu vực tạm thời làm việc tại chỗ, ko cho di chuyển ra khỏikhu vực khoanh vùng).

- Trung vai trung phong Y tếhuyện/thành phố với Trung tâm kiểm soát bệnh tật: tổ chức triển khai lấy chủng loại xét nghiệmSARS-CoV-2 cho tổng thể người dân trong khu vực khoanh vùng. Trên các đại lý kết quảxét nghiệm nhằm tham mưu quyết định tùy chỉnh cấu hình cách ly y tế vùng có dịch theonguyên tắc “phong tỏa diện hẹp”.

2. Xét nghiệm diệnrộng

- Lấy mẫu xét nghiệmdiện rộng tại khu vực khoanh vùng diện rộng.

- tập trung nhân lực,lấy chủng loại xét nghiệm diện rộng thần tốc tại cộng đồng khu vực khoanh vùngdiện rộng. Bắt buộc lấy mẫu gộp theo hộ mái ấm gia đình hoặc nhóm hộ gia đình gần nhau.Làm xét nghiệm mẫu mã gộp ngay để reviews nguy cơ và reviews tình hìnhdịch tại cộng đồng.

- Lấy mẫu mã xét nghiệmtại một số mốc dịch tễ quan trọng.

* lưu lại ý: Ca có triệu hội chứng vàF1 thì cần xét nghiệm chủng loại đơn. Mẫu cộng đồng thì cần xét nghiệm gộp 5 (theoQuyết định số 1817/QĐ-BYT ngày 07 tháng tư năm 2021 của bộ Y tế về bài toán ban hànhhướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu mã xét nghiệm SAR-Cov-2).

3. Quyết định thiếtlập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 (vùng bí quyết ly; phong lan diện hẹp)

Căn cứ kiến nghị củaGiám đốc Sở Y tế, quản trị Ủy ban quần chúng tỉnh coi xét ra quyết định thiết lậpcách ly y tế vùng tất cả dịch trong những số ấy nêu rõ địa điểm, thời hạn và phạm vi vùngcách ly.

- Phong lan cứng ổdịch (khoanh vùng tạm thời và đem mẫu xã hội thì rộng cơ mà phong tỏacứng thì gọn vừa đủ, nguy hại đến đâu, phong tỏa cho đó).

- tùy thuộc vào kết quảxét nghiệm F1 cùng xét nghiệm các mẫu xã hội tại ổ dịch để quyết định phạm viphong tỏa thiết yếu thức. Nguyên tắc phong lan ổ dịch: Phong toả gọn, nguycơ đến đâu, phong tỏa cho đấy (nguy cơ được nhận xét theo phân bổ ca F0;phân ba F1; phân bố những mốc dịch tễ; mối liên quan dịch tễ tại cộng đồng).

- Phong tỏa ổ dịchphải dành được 2 kim chỉ nam là:

Mục tiêu 1: Khóa chặt ổ dịchkhông mang đến nguồn lây thoát ra ngoài để không lây sang những vùng khác.

Mục tiêu 2: Dập dịch triệt nhằm ởbên trong không nhằm dịch nhiễm trong vùng phong tỏa nhằm mục đích dập tắt ổ dịch.

Thực hiện nghiêm nộibất xuất, ngoại bất nhập và tiến hành triệt nhằm nhà cách ly với nhà mặt trongvùng phong lan với nguyên tắc: tín đồ nhà nào ở yên bên ấy; ko tiếpxúc với những người bên ngoài; chưa đến nhà ai; không cho ai vào trong nhà với tinh thầnnhà thành tựu đóng then cài; những cửa hàng, cửa hiệu các phải đóng cửa (trừcửa hàng rất cần thiết được tổ chức chính quyền địa phương cho phép mở cửa).

4. Triển khai cáchoạt đụng trong khu vực phong tỏa

4.1. Công tác làm việc truyềnthông trước khi thực hiện cách ly

Tổ chức truyền thôngbằng nhiều hiệ tượng đến từng hộ gia đình để cửa hàng triệt nhà trương, tuyên truyền,vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân tạo nên sự đồng thuận và ủng hộviệc thiết lập vùng biện pháp ly y tế, cụ thể là:

- truyền thông media vềmục đích, ý nghĩa, sự quan trọng của việc lập vùng giải pháp ly y tế.

- Truyền thông, vậnđộng quần chúng về vai trò, trọng trách công dân và nhiệm vụ xã hội của mỗingười và mỗi mái ấm gia đình trong việc tiến hành cách ly chống dịch.

- Phát cồn phongtrào toàn thể dân chúng tham gia phòng, phòng dịch bệnh.

4.2. Tùy chỉnh chốt,trạm kiểm soát điều hành ra/vào vùng biện pháp ly

- điều tra địa lý,địa hình, địa thiết bị toàn vùng biện pháp ly.

- Vẽ sơ đồ gia dụng toàn bộđường chính, mặt đường làng, lối mở, ngõ, ngóc ra/vào vùng bí quyết ly cũng tương tự kênh,rạch, sông, suối có tương quan đến vùng biện pháp ly.

- Lập sơ trang bị chốt,trạm điều hành và kiểm soát tại toàn bộ đường chính, mặt đường làng, lối mở, ngõ, ngỏng ra/vàovùng bí quyết ly.

- phân công và bốtrí lực lượng tại các chốt/trạm kiểm soát.

- Thành phầnchốt/trạm kiểm soát: Nên bao hàm cán cỗ công an, quân đội, cán cỗ xã/phường,cán bộ y tế, dân quân, các tổ chức chính trị - xóm hội, những đoàn thể, trong đóchốt trưởng phải là cán cỗ công an.

- Nhiệm vụ củachốt/trạm kiểm soát:

+ kiểm soát điều hành chặt chẽ24/24h không cho những người ra, người vào vùng biện pháp ly. Bạn được phép ra/vàovùng giải pháp ly là những người đang tiến hành nhiệm vụ được phân công tại vùngcách ly; một trong những trường hợp quan trọng khác đề nghị được sự đồng ý của thiết yếu quyềnđịa phương.

+ kiểm soát và điều hành chặt chẽ24/24h không cho hàng hóa, phương tiện đi lại ra vào vùng cách ly. Chỉ có thể chấp nhận được ra,vào vùng cách ly phần đông hàng hóa, phương tiện đi lại phục vụ việc cách ly; một sốtrường hợp quan trọng đặc biệt khác nên được sự gật đầu đồng ý của chính quyền địa phương.

+ Lập danh sách, đothân nhiệt, quan cạnh bên tình trạng sức mạnh tất khắp cơ thể được phép ra/vào vùngcách ly.

+ Yêu cầu tất cảnhững bạn được phép ra/vào vùng phương pháp ly phải đeo khẩu trang và khử khuẩntay bởi dung dịch ngay cạnh khuẩn tay nhanh; lúc ra bắt buộc tháo vứt khẩu trang sẽ sửdụng và thu gom vào nơi phương pháp tại chốt kiểm soát và điều hành và khử khuẩn tay bằngdung dịch gần cạnh khuẩn tay nhanh.

+ Kiểm soát, khửtrùng toàn bộ phương tiện đi lại được phép ra/vào vùng phương pháp ly. Để đảm bảo việc kiểmsoát nghiêm ngặt tại các chốt, tùy thuộc vào tình hình thực tế nên tuyển lựa từ 2- 3chốt “mở” thuận tiện mang đến việc điều hành và kiểm soát và chỉ chất nhận được người, phươngtiện, hàng hóa được phép đi ra/vào ở phần đông chốt này. Toàn bộ các chốt khácđều là chốt “đóng” có nghĩa là chỉ tùy chỉnh thiết lập hàng rào và cử lựclượng canh gác mà ko cho bất cứ người, phương tiện, hàng hóa tương hỗ chốt.

4.3. Đảm bảo vệ ninh,an toàn, trật tự trong vùng bí quyết ly

- chính quyền và cáccơ quan tác dụng triển khai những biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn, trơ tráo tựcho fan dân vào vùng bí quyết ly.

- Đảm bảo công tácphòng, chống cháy nổ trong vùng giải pháp ly.

- không được tổ chứccác hoạt động, sự kiện tập trung đông người, đám ma, đám cưới, đám giỗ, tângia, liên hoan tiệc tùng ăn uống, sống tôn giáo… trong vùng bí quyết ly.

- không được họp chợ;đóng cửa những cửa hàng, cửa hiệu không phải thiết. Chỉ các cửa hàng cung cấp hànghoá thiết yếu được mở cửa và phải có sự được cho phép của chính quyền địa phương.

- tạm dừng hoạt độngcác công trình xây dựng vào vùng cách ly.

- học sinh trong vùngcách ly nghỉ học; học tập sinh, giáo viên, bạn lao đụng trong vùng phương pháp ly họctập, làm câu hỏi bên ngoài vùng giải pháp ly cũng cần được đến nghỉ và ko đi rangoài vùng cách ly trong suốt thời hạn cách ly.

- fan đang thựchiện nhiệm vụ tại vùng bí quyết ly được phép vào, ra vùng cách ly lúc thực thicông vụ hoặc được phép dịch chuyển từ vùng phương pháp ly đến quanh vùng ăn, nghỉ tậptrung được chỉ định và phải vâng lệnh nghiêm ngặt vấn đề phòng, phòng lây nhiễm.

4.4. Đảm bảo an sinhxã hội vào vùng bí quyết ly

Chính quyền và cáccơ quan lại chức năng đảm bảo các nhu cầu thiết yếu hèn về phúc lợi an sinh xã hội cho những người dântrong vùng bí quyết ly, bao gồm:

- Đảm bảo các nhu cầuthiết yếu trải qua việc cung ứng, tùy chỉnh cấu hình các điểm chào bán hàng bình ổn giá, xebán hàng lưu rượu cồn trong quanh vùng cách ly nỗ lực cho câu hỏi họp chợ để cung cấp: Nhuyếu phẩm; lương thực, thực phẩm; năng lượng, xăng dầu; dung dịch chữa dịch thiếtyếu, bảo đảm cung cung cấp đủ điện, nước không bẩn sinh hoạt; đáp ứng trang bị phòngbệnh cá nhân: Khẩu trang, xà phòng, các chất sát khuẩn thông thường…; cung ứngcác nguyên liệu khác như: vật tư điện, nước …

- Đảm bảo vấn đề thugom và xử lý rác thải sinh hoạt.

- Đảm bảo nhân lực,phương luôn tiện cho hoạt động chăm sóc, cấp cứu, điều trị bạn bệnh, giám sát,phòng, kháng lây lan truyền trong vùng phương pháp ly.

- hỗ trợ lương thực,thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho tất cả những người dân trong vùng bí quyết ly giả dụ địaphương bao gồm điều kiện.

4.5. Tiến hành cáchoạt động y tế trong vùng cách ly

4.5.1. Tổ chức giámsát, phòng, phòng dịch nhà động dựa vào cộng đồng

Thành lập, kiệntoàn những Tổ công tác cộng đồng phòng, chống dịch bệnh để tiến hành công tácphòng, phòng “COVID cộng đồng” (gọi tắt là Tổ cộng đồng).

- Ủy ban quần chúng cấpxã quyết định thành lập, khiếu nại toàn Tổ xã hội ở vùng biện pháp ly. Tổ cùng đồngchính là cầu nối dữ thế chủ động về công tác làm việc phòng, chống dịch của cơ quan ban ngành vàngành y tế đến với Nhân dân, giúp cho tất cả những người dân yên ổn tâm, tin cậy và thựchiện giỏi các biện pháp phòng, phòng dịch (kèm Phụlục I- Mục đích, thành phần, nhiệm vụ, phòng lây lan của Tổ cùng đồngvà những Phụ lục I.1, I.2,I.3, I.4, I.5 về triển khai trọng trách Tổ xã hội và kèm Phụ lục II- Thông báo cho người dân về hoạt độngcủa Tổ cùng đồng).

Xem thêm: Top 21 Phim Chiếu Rạp Việt Nam Hài Hước Xả Stress Hay Nhất Từ Trước Đến Nay

- Sở Y tế nhà trì,phối hợp tổ chức tập huấn ngắn gọn đến Tổ cộng đồng về nhiệm vụ, bảo đảm an toàn antoàn và phương thức thực hiện nay cho toàn bộ các thành viên; cắt cử cán bộ y tếtuyến trên cùng cán bộ y tế xã gặm chốt tại Trạm Y tế buôn bản để thâu tóm thông tinvề bệnh dịch lây lan và bảo vệ việc khám chữa trị bệnh, cấp cứu những bệnh thường thì choNhân dân.

4.5.2. Tổ chức cáchly y tế

Trong vùng cách lycần triển khai các phương án cách ly y tế nghiêm ngặt, cụ thể như sau:

4.5.2.1 Tổ chức bí quyết ly hộgia đình

- tiến hành cách lytại từng hộ gia đình trong xã hội với nguyên tắc: Nhà phương pháp ly cùng với nhà;không ai cho nhà ai; không cho ai vào nhà mình; nhà nào ở yên nhà ấy, hạnchế buổi tối đa thoát ra khỏi nhà, không gặp mặt gỡ ai ở mặt ngoài. Các mái ấm gia đình chỉ cửngười ra ngoài mua các nhu yếu phẩm khi buộc phải thiết.

- Để đảm bảo an toàn tốt việccách ly hộ gia đình, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch vùng bí quyết ly chỉ đạo phát“Thẻ chất nhận được ra ngoài phục vụ hộ gia đình” cho từng hộ gia đình để mua nhu yếuphẩm cần thiết theo ngày chẵn và ngày lẻ để hạn chế tối đa bài toán tụ tập đôngngười cùng một lúc, trên một địa điểm. Thẻ này được phép thoát ra khỏi nhà nhưngchỉ ở phía bên trong phạm vi vùng cách ly y tế (Kèm Phụlục III- Mẫu thẻ cho phép ra ngoài ship hàng hộ gia đình).

- tổ chức lực lượngtuần tra, điều hành và kiểm soát trong vùng phương pháp ly. Lực lượng này nên tất cả công an, dânquân, cán bộ chính quyền và các lực lượng tình nguyện không giống để bảo đảm an toàn việctuân thủ biện pháp ly tại cùng đồng; xử phát theo luật của quy định nếu vi phạmcác phương án phòng, chống dịch hoặc rời khỏi ngoài nhà không tồn tại lý bởi hoặckhông bao gồm thẻ.

4.5.2.2. Tổ chức biện pháp ly cabệnh và những người dân tiếp xúc

a) Ca bệnh xác định

Cách ly nghiêm ngặtvà khám chữa tại đại lý y tế ngay lúc phát hiện.

b) tín đồ tiếp xúc gầnvới ca bệnh xác định (người xúc tiếp vòng 1 - F1):

- tổ chức triển khai cách lyngay tất khắp cơ thể tiếp xúc ngay gần tại cơ sở cách ly triệu tập trong 14 ngày đề cập từngày tiếp xúc lần cuối với ca bệnh xác định. Tốt nhất nên tùy chỉnh thiết lập cơ sở cáchly tập trung dành riêng cho người tiếp xúc gần vì những người dân này gồm nguy cơnhiễm bệnh cao hơn nữa các đối tượng người tiêu dùng cách ly tập trung khác. Trong trường hợp khôngcó cơ sở phương pháp ly riêng rẽ thì vào cơ sở phương pháp ly tập trung cần sắp xếp phân khucách ly dành riêng cho người tiếp xúc gần. Những người sống trong cùnghộ gia đình, sống thuộc nhà, cùng phòng ở, thuộc phòng làm bài toán với ca dịch xácđịnh rất cần phải cách ly riêng rẽ với những người khác vì những người này gồm nguy cơbị lây nhiễm bệnh tật cao nhất.

- lấy mẫu bệnh phẩmđể xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR về tối thiểu 2 lần trong quátrình cách ly.

- Lấy chủng loại lần 1 ngaykhi được phương pháp ly:

+ Nếu hiệu quả xétnghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý như ca dịch xác định.

+ Nếu tác dụng xétnghiệm PCR âm thế với SARS-CoV-2 thì tiếp tục cách ly, theo dõi và quan sát sức khoẻhàng ngày (đo thân nhiệt, vạc hiện những triệu chứng) trên cơ sở giải pháp ly tậptrung đủ 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc lần cuối cùng với ca bệnh xác định. Trong quátrình quan sát và theo dõi nếu xuất hiện thêm triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh dịch thì tiếp tục lấy mẫubệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2.

- Lấy mẫu lần 2 trongngày chấm dứt cách ly:

+ Nếu tác dụng xétnghiệm PCR dương tính cùng với SARS-CoV-2 thì xử lý như ca dịch xác định.

+ Nếu kết quả xétnghiệm PCR cõi âm với SARS-CoV-2 thì xong xuôi việc bí quyết ly.

c) fan tiếp xúc vớingười tiếp xúc ngay sát (người xúc tiếp vòng 2 - F2)

- yêu thương cầu giải pháp ly tạinhà và phía dẫn giải pháp tự phòng bệnh dịch và tự theo dõi và quan sát sức khỏe trong khi chờkết quả xét nghiệm PCR của người tiếp xúc vòng 1:

+ Nếu kết quả xétnghiệm PCR của bạn tiếp xúc vòng 1 dương tính cùng với SARS-CoV-2 thì đưa cấpcách ly fan tiếp xúc vòng eo thon lên thành tín đồ tiếp xúc vòng 1.

+ Nếu hiệu quả xétnghiệm PCR của bạn tiếp xúc vòng 1 cõi âm với SARS- CoV-2 thì hướng dẫnngười tiếp xúc vòng 2 tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, phòng dịch nhưnhững fan dân không giống trong vùng biện pháp ly.

d) Ca dịch nghi ngờ

Cho người bệnh đeokhẩu trang và đưa theo cách ly, khám chữa ngay tại khám đa khoa ở khu vực riêng với khuđiều trị bệnh nhân xác định.

- rước mẫu bệnh phẩmlần 1 nhằm xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR ngay trong khi nhập viện:

+ nếu ca bệnh dịch nghingờ có hiệu quả xét nghiệm PCR dương tính cùng với SARS- CoV-2 thì xử lý là ca bệnhxác định.

+ giả dụ ca căn bệnh nghingờ có tác dụng xét nghiệm PCR cõi âm với SARS-CoV-2 thì đưa trường hòa hợp nàysang khu phương pháp ly, chữa bệnh riêng cho người mắc bệnh có tác dụng xét nghiệm âm tínhvà tiếp tục giải pháp ly đủ 14 ngày tính từ lúc ngày xúc tiếp lần cuối với nguồntruyền nhiễm.

- mang mẫu bệnh phẩmlần cuối nhằm xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương thức PCR vào ngày kếtthúc bí quyết ly

+ Nếu công dụng xétnghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2 thì cách xử trí là ca bệnh dịch xác định.

+ Nếu công dụng xétnghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 thì xong xuôi việc giải pháp ly.

e) bạn tiếp xúc gầnvới ca bệnh dịch nghi ngờ

Yêu cầu cách ly tạinhà và hướng dẫn bí quyết tự phòng dịch và tự theo dõi sức khoẻ trong những khi chờkết quả xét nghiệm của ca dịch nghi ngờ:

- Nếu công dụng xétnghiệm PCR của ca bệnh nghi hoặc dương tính cùng với SARS- CoV-2 thì chuyển cấp cáchly những người dân này thành người tiếp xúc vòng 1.

- Nếu hiệu quả xétnghiệm PCR của ca bệnh nghi vấn âm tính với SARS-CoV-2 thì hướng dẫn nhữngngười này tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, phòng dịch tựa như những ngườidân không giống trong vùng bí quyết ly.

(Kèm Phụ lục IV- bản cam kết triển khai các biện phápcách ly y tế trên nhà/nơi lưu trú; Phụ lục V-Bản cam đoan thực hiện những biện pháp giải pháp ly y tế trên cơ sở cách ly tập trung)

4.5.3. Xét nghiệm

- Tiếp tục rước mẫuxét nghiệm chu trình 3- 5 ngày/1 lần (hoặc lấy mẫu mã 1, 3, 7, 14) đến toàn bộngười dân vào vùng phong tỏa theo chủng loại gộp hộ mái ấm gia đình hoặc các hộ gia đìnhliền kề nhau để phát hiện nay và đưa nhanh F0, F1 thoát khỏi cộng đồng, làm sạch sẽ ổdịch. Tùy theo công dụng xét nghiệm sẽ quyết định số lần lấy mẫu mã tiếp theo. Nhiềuổ dịch địa điểm đã gồm sự lây nhiễm tinh vi trong xã hội thì cần lấy chủng loại xétnghiệm rất nhiều lần new lọc sạch sẽ được mầm căn bệnh để dập tắt ổ dịch.

- rất có thể mở rộng lớn chocác vùng lạm cận.

- Lấy mẫu xét nghiệmSARS-CoV-2 mang lại F1, F2, F3 sống ngoài vùng phương pháp ly.

4.5.4. Hoạt động xửlý môi trường, khử trùng quanh vùng ổ dịch

a) Đối cùng với hộ giađình người mắc bệnh COVID-19

- Cán cỗ y tế trựctiếp xử trí môi trường, diệt trùng tại nhà bệnh dịch nhân: lau nền nhà, tay ráng cửa,bàn ghế và bề mặt các dụng cụ khác trong nhà bởi dung dịch vô trùng chứa0,05% clo hoạt tính.

- Phun sát trùng dungdịch khử trùng chứa 0,1% clo hoạt tính các khu vực khác như khu bếp, nhà vệsinh, sân, bao quanh nhà …

- rất tốt nên đóngcổng/cửa nhà người mắc bệnh không cho người ngoài ra vào nhà trong những lúc bệnh nhânvà thành viên mái ấm gia đình bệnh nhân đang rất được cách ly tại các đại lý y tế.

b) Đối cùng với hộ giađình ngay cạnh xung quanh

- các hộ gần kề xungquanh đề xuất được khử trùng: lau nền nhà, tay nuốm cửa, bàn ghế và bề mặt cácđồ đồ vật khác trong nhà bằng dung dịch khử trùng cất 0,05% clo hoạt tính.

- Phun sát trùng dungdịch khử trùng đựng 0,1% clo hoạt tính các khoanh vùng khác như khu bếp, nhà vệsinh, sân, bao bọc nhà …

c) Đối với hộ giađình ca bệnh nghi ngờ: cách xử lý như so với ca căn bệnh xác định. D) Đối với các khuvực khác

- Trụ sở ủy ban xã,trường học, trạm y tế, chợ… Phun sát trùng dung dịch khử trùng chứa 0,1% clohoạt tính.

- Tổng dọn dẹp và sắp xếp đườnglàng ngõ xóm, tiến hành phun diệt trùng dung dịch khử trùng đựng 0,1% clo hoạttính phần đông nơi có nguy cơ ô nhiễm…

4.5.5. Tổ chức cáchoạt cồn khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng phương pháp ly

Trong thời hạn cáchly, bạn dân vào vùng phương pháp ly không ra khỏi vùng cách ly, do thế ngành y tếphải bảo vệ công tác y tế thiết yếu, gồm những: Cấp cứu, xét nghiệm bệnh, trị bệnhthông thường, căn bệnh mạn tính, các dịch vụ y tế, tiêm chủng cho một số nhóm đốitượng sệt biệt, âu yếm giảm nhẹ… để bảo đảm cho công tác này, bắt buộc triển khaicác vận động sau:

4.5.5.1. Thiết lập tại Trạm Ytế xã/phường sinh hoạt vùng phương pháp ly một phòng khám bệnh đa khoa tạm bợ thời trong những số đó phảiphân làm 2 khu đơn lẻ để kị lây nhiễm, gồm: khu tiếp nhận, xét nghiệm vàcách ly trợ thời thời những bệnh nhân nghi mắc bệnh COVID-19 và quần thể tiếp nhận, khám,cấp cứu những bệnh nhân thường thì khác. Nếu gồm điều kiện hoàn toàn có thể thiết lậptrong vùng bí quyết ly bệnh viện và bí quyết ly nhất thời thời những bệnh nhân nghi mắc bệnhCOVID-19 tại một địa điểm đơn lẻ với Trạm Y tế xóm (phòng đi khám COVID). Cóthể trưng dụng nhà văn hóa hoặc ngôi trường học để triển khai phòng đi khám COVID.

Ngay trên cổng Trạm Ytế cần phải có 1 bàn khuyên bảo và phân loại người bệnh ngay từ trên đầu và có biển chỉdẫn rõ ràng. Tất cả các trường hòa hợp có biểu lộ ho, sốt, hắt hơi, sổ mũi, đauhọng, dấu hiệu cảm cúm, viêm con đường hô hấp đều cần được phân loại, hướng dẫnngay sang khu tiếp nhận, đi khám và bí quyết ly trợ thời thời những bệnh nhân nghi mắc bệnhCOVID-19 hoặc bệnh viện COVID.

(Kèm Phụ lục VI- Quy trình mừng đón người bệnh dịch đếnkhám trên Trạm Y tế xã/phường/thị trấn vùng giải pháp ly; Phụlục VII- quá trình chuyển người bệnh cấp cứu và những người dân mắc bệnhthông thường xuyên khác quá tài năng điều trị của Trạm Y tế vùng cách ly lên tuyếntrên; Phụ lục VIII- quy trình tiếp nhận, phânloại người bệnh nghi lây nhiễm COVID-19 cho khám, chữa bệnh tại nơi giải pháp ly, điềutrị; Phụ lục IX- Nhân lực, trang thiết bị,phương tiện yêu cầu cho Trạm Y tế vùng biện pháp ly)

4.5.5.2. Huy động nhân lực từbệnh viện tỉnh, cơ sở y tế huyện về Trạm Y tế để tiến hành công tác xét nghiệm bệnh,chữa bệnh, sơ cấp cho cứu sở tại 24/24 giờ, gồm bác sĩ đa khoa, truyền nhiễm,sản khoa, chăm khoa nội, nhi, điều dưỡng.

4.5.5.3. Huy động và vấp ngã sungtrang thiết bị, phương tiện cần thiết:

- Xe cứu giúp thương: Ítnhất gồm 2 xe cứu thương sở tại tại Trạm Y tế. Một xe cộ chuyên để lấy bệnhnhân ngờ vực mắc COVID-19 lên các cơ sở chữa bệnh theo phân tuyến; xe pháo còn lạiđể phục vụ chăm chở những bệnh nhân thông thường khác.

- máy chụp X-quangdi đụng (có thể kêu gọi xe chụp X-quang lưu lại động), máy hết sức âm, monitor theodõi tín đồ bệnh, xét nghiệm cấp tốc đường máu; bổ sung thêm đồ vật đo huyết áp, nhiệtkế điện tử và các phương tiện, dụng cụ thăm khám tín đồ bệnh bảo đảm an toàn sử dụngriêng cho người bệnh nghi truyền nhiễm và fan bệnh không thuộc diện nghi nhiễm.

4.5.5.4. Bổ sung thuốc bảo đảmtối thiểu danh mục và con số thuốc thỏa mãn nhu cầu nhu mong khám bệnh, chữa bệnh dịch cácbệnh thường xuyên gặp, dịch mạn tính tức thì tại Trạm Y tế, sử dụng Danh mục dung dịch bảohiểm y tế theo Thông tứ số 39. Trung trung khu Y tế huyện chịu trách nhiệm cung ứngđủ thuốc mang đến Trạm Y tế và mở cổng thanh toán giao dịch bảo hiểm y tế ngay tại Trạm Y tế.

4.5.5.5. Tổ chức triển khaicông tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh vượt năng lực điều trị của Trạm Y tếlên bệnh viện tuyến trên nhưng mà vẫn đảm bảo công tác phương pháp ly y tế so với ngườidân vào vùng được biện pháp ly.

Tại khám đa khoa tuyếntrên, cần sắp xếp một khu vực điều trị biện pháp ly riêng biệt để cấp cứu, hồi sức, điềutrị, đỡ đẻ, phẫu thuật, thận nhân tạo… cho số đông bệnh nhân hậu vùng bí quyết lychuyển lên. Quần thể điều trị cách ly nên có khoảng từ 50- 100 giường bệnh đa khoa(tùy theo quy mô số lượng dân sinh vùng phương pháp ly). Vào trường đúng theo không thể bố trí buồngphẫu thuật trên đây, phải sắp xếp buồng mổ xoang riêng cho người bệnh của vùngcách ly sinh hoạt Khoa phẫu thuật mổ xoang của dịch viện. Khoa Thận nhân tạo cũng nên tất cả buồngriêng cho người chạy thận là người dân của vùng biện pháp ly. Tín đồ bệnh vượt quákhả năng điều trị tại Trạm Y tế được đi lại về khu vực điều trị phương pháp ly củaBệnh viện tuyến trên bởi xe xe hơi cứu thương cả chiều đi và chiều về. Thốngnhất tiến trình chuyển tín đồ bệnh lên cơ sở y tế tuyến trên điều trị và các đầumối tin tức liên lạc, bảo đảm an toàn sự phối hợp đồng bộ.

(Kèm Phụ lục X- Nhân lực, trang thiết bị, phươngtiện bắt buộc cho đơn vị thu dung chữa bệnh COVID-19 đường huyện (50 giường bệnh); Phụ lục XI- danh mục trang thiết bị cùng phươngtiện kiểm soát nhiễm trùng cần bổ sung cập nhật cho cơ sở y tế đa khoa tuyến tỉnh điềutrị fan bệnh nghi lây lan COVID-19 và fan bệnh vùng phương pháp ly gửi lên (100giường bệnh))

4.5.5.6. Bảo đảm một số trong những dịchvụ y tế thiết yếu khác

Chuyển vấn đề cấpMethadon, dung dịch ARV từ tuyến đường huyện về phục vụ ngay lập tức tại Trạm Y tế. Contact vớicác cơ sở y tế tuyến trên để đáp ứng kịp thời các thuốc quánh thù đối với ngườibệnh của vùng giải pháp ly đang rất được quản lý, điều trị những bệnh mạn tính không lâynhiễm và các bệnh mạn tính khác, âu yếm giảm nhẹ tại cơ sở y tế tuyến trên.Trung tâm Y tế huyện phối phù hợp với Trung tâm điều hành và kiểm soát bệnh tật đáp ứng dịchvụ tiêm chủng đối với một số dịch vụ tiêm chủng cần thiết trì hoãn như: Tiêmvắc xin phòng dịch uốn ván, tiêm vắc xin phòng dịch dại. Tạm thời hoãn việc tiêmchủng thường xuyên xuyên vào tháng tại vùng giải pháp ly cho đến khi hết thời hạn cáchly nhằm tránh tác động của các phản ứng sau tiêm chủng cho tới công tác tính toán vàphòng, chống dịch trên vùng giải pháp ly.

4.5.5.7. Bảo vệ côngtác kiểm soát điều hành phòng, chống lây lan truyền tại các đại lý điều trị

Mục tiêu: không đểlây truyền nhiễm cho nhân viên y tế, không lây lây truyền sang bạn bệnh không giống và khônglây ra cộng đồng, công tác làm việc phòng dự phòng và kiểm soát và điều hành lây nhiễm tại Trạm Y tế, cơsở giải pháp ly điều trị người bệnh là khôn xiết quan trọng, so với từng đại lý (TrạmY tế, bệnh viện, đơn vị chức năng thu dung điều trị bạn bệnh) cần triển khai một sốcông việc sau:

- Rà soát, tấn công giálại toàn bộ các điều kiện quan trọng cho công tác kiểm soát điều hành nhiễm khuẩn tạiTrạm Y tế, cơ sở thu dung điều trị tín đồ bệnh và bạn nghi nhiễm, dịch việntuyến trên vị trí thu dung điều trị bạn bệnh.

- sau khoản thời gian rà soát,lập danh mục các trang bị, phương tiện cần thiết cho công tác kiểm soát điều hành nhiễmkhuẩn. Sở Y tế bổ sung ngay những phương tiện không đủ đồng thời kêu gọi sự hỗtrợ từ những bệnh viện tw và các đơn vị khác nếu cần.

- tổ chức triển khai tập huấnchi máu về điều hành và kiểm soát lây lây nhiễm cho nhân viên cấp dưới y tế của các đơn vị Trạm Y tế, cơsở thu dung điều trị bạn bệnh và bạn nghi nhiễm, khám đa khoa tuyến bên trên nơithu dung điều trị bạn bệnh.

- Mỗi đơn vị cử 01cán bộ tất cả năng lực, có nhiệm vụ cao làm tính toán viên chuyên về kiểm soátnhiễm trùng được đào tạo về công tác giám sát kiểm soát điều hành nhiễm khuẩn bên dưới sựchỉ đạo của chuyên viên kiểm soát lây nhiễm khuẩn.

- chuyên gia kiểmsoát nhiễm khuẩn trực tiếp kiểm soát thực hành kiểm soát và điều hành lây lây lan tại những đơnvị.

Qua kiểm tra, giámsát, đánh giá năng lực thực hành và sự biến hóa trong dìm thức, cách biểu hiện vàthực hành kiểm soát và điều hành lây lây lan của nhân viên y tế.

Để phòng, chống lâynhiễm tại cơ sở điều trị người mắc bệnh COVID-19 được đảm bảo, buộc phải phân khu nhằm tiếpnhận chữa bệnh và giải pháp ly những nhóm người bệnh một phương pháp riêng biệt, cụ thể nhưsau:

- khu vực cách ly đặcbiệt điều trị những ca bệnh xác định mắc COVID-19.

- khu vực cách lybệnh nhân nghi ngờ mắc dịch đang chờ công dụng xét nghiệm.

- khu vực cách lybệnh nhân ngờ vực đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2.

- khu vực cách lyđiều trị bệnh nhân nghi hoặc đã có công dụng xét nghiệm dương tính với vi rút cúmmùa.

- khu vực bệnh nhânxác định mắc COVID-19 đã hoàn thành chữa bệnh được theo dõi và hồi phục sứckhỏe chờ ra viện (hết triệu chứng lâm sàng, xét nghiệm gấp đôi âm tính cách nhauít độc nhất 1 ngày).

- khu vực cách ly chongười trong thuộc hộ gia đình với người mắc bệnh xác định.

4.6. Hoạt động truyềnthông phòng, phòng dịch vào vùng bí quyết ly

4.6.1. Tổ Covid cộngđồng:phải chuyển động truyền thông khỏe mạnh mẽ, thực chất, công dụng theo nhiệm vụ tạiPhụ lục 1.

4.6.2. Truyền thông mạnh bạo mẽđến từng khu người dân và phát rượu cồn phong trào toàn dân gia nhập phòng, chốngdịch. Đặc biệt là triển khai 5K.

- truyền thông vậnđộng quần chúng về vai trò, trọng trách của mỗi người dân cần góp phần cho côngtác phòng, phòng dịch COVID-19, đặc biệt quan trọng trong bài toán đồng thuận triển khai cáchly trên vùng dịch.

- cập nhật tình hìnhdịch bệnh tại địa phương, bảo vệ bám sát tình tiết của dịch bệnh lây lan truyền thôngcho tín đồ dân địa phương trong những xã, thôn, xóm để ổn định thực trạng của bàcon bên trên địa bàn.

- media về sựvào cuộc tích cực của các các cấp ủy Đảng, bao gồm quyền, ngành Y tế vào việcchủ rượu cồn triển khai những biện pháp phòng, phòng dịch COVID-19 để quần chúng yêntâm.

- Tuyên truyền cácbiện pháp phòng, kháng dịch COVID-19 bên trên địa bàn quy mô xã, cụ thể: Truyềnthông thoáng rộng các văn bản chỉ đạo; phía dẫn vấn đề phòng, chống, ứng phó vớidịch bệnh của ngành Y tế; các khuyến nghị phòng, chống dịch bệnh đến từng xã,thôn, xóm và từng tín đồ dân địa phương.

- phổ cập kiến thức;phát tờ rơi, cung cấp tài liệu giải đáp phòng, chống dịch COVID-19 và hướngdẫn những hộ gia đình về phương pháp phòng, chống dịch bệnh.

- phối kết hợp quản lýcác tin đồn, tin tức thiếu đúng mực về tình hình dịch căn bệnh tại địa phương,ngăn chặn kịp thời những thông tin không nên lệch.

- Nêu gương một số trong những cánhân, hộ mái ấm gia đình tiêu biểu nghiêm chỉnh thực hiện không thiếu thốn các phương án phòng,chống dịch bệnh, cũng tương tự cách ly tại địa phương.

- Tuyên truyền phátđộng toàn thể dân chúng tham gia công tác phòng, kháng dịch.

4.7. Đảm bảo hậu cầncho vùng biện pháp ly

4.7.1. Đảm bảo hậucần chuyên môn kỹ thuật

Đảm bảo khá đầy đủ sốlượng, chủng loại các loại trang thiết bị, phương tiện đi lại phòng hộ cá nhân cho cáclực lượng phòng dịch và cung ứng đến tận nơi sử dụng, cụ thể như sau:

- Đảm bảo vừa đủ cáctrang bị phòng, phòng lây nhiễm: Khẩu trang, trang phục phòng hộ, dung dịchsát khẩn các loại, ủng, căng thẳng tay, kính đậy giọt bắn các loại, phương diện nạ, dung dịchsát khuẩn xúc họng...

- Đảm bảo cung ứngđầy đủ số lượng, chủng loại những loại trang thiết bị, trang bị móc, thiết bị tư, hoá chất,nhiên liệu, xe cứu vớt thương, phương tiện đi lại sửa chữa... Phục vụ cho công tác chốngdịch.

4.7.2. Đảm bảo phươngtiện vận chuyển

Đảm bảo khá đầy đủ phươngtiện vận chuyển nhỏ người, chuyển vận trang thiết bị máy móc, đồ gia dụng tư, hoáchất... Từ vị trí tập kết hằng ngày đến địa điểm sử dụng bên trong vùng bí quyết lyy tế; đảm bảo phương luôn tiện vận chuyển những công dân phải mang theo cách ly y tế tậptrung theo quy định. Căn cứ vào tình trạng thực tiễn và khoảng cách làm việcgiữa khu vực vực bên trong và quần thể vực phía bên ngoài của vùng biện pháp ly y tế, sắp xếp đủ sốlượng, chủng một số loại phương tiện ô tô dân dụng, xe hơi chuyên dụng và những loại phươngtiện khác bảo đảm an toàn cho những lực lượng phòng dịch hoàn thành nhiệm vụ.

4.7.3. Đảm bảo hậucần cho những lực lượng phòng dịch

- Đảm bảo hậu cần chocác lực lượng có tác dụng nhiệm vụ chống dịch bao gồm cả lực lượng trực tiếp và giántiếp. Nội dung bảo vệ bao gồm: khu vực ở, các bữa ăn, phương tiện sinh hoạt ăn uống ở,sinh hoạt từng ngày (máy giặt, máy sấy quần áo; quạt điện vào mùa hè, bình nónglạnh vào mùa đông)...

- địa thế căn cứ vào tìnhhình thực tế tại địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, phòng COVID-19 các cấp tổchức công tác hậu cần triệu tập hoặc giao cho các lực lượng thành viên Ban chỉđạo tự tổ chức triển khai nhưng phải hỗ trợ đầy đủ, kịp thời kinh phí và kiểm tra, giámsát đảm bảo hậu cần rất tốt cho công tác làm việc chống dịch.

4.8. Kiểm tra, giámsát, xử vạc nghiêm

Thành lập Đội liênngành các cấp cùng với thành viên bao gồm cán bộ bao gồm quyền, lực lượng công an, dânphòng, các ban ngành, đoàn thể để hàng ngày đi kiểm tra, giám sát, đôn đốc,tuyên truyền công tác làm việc phòng, phòng dịch vào vùng phương pháp ly đảm bảo người dânchấp hành nghiêm các biện pháp phòng, phòng dịch. Tất cả chế tài xử vạc nghiêmkhắc những người dân vi phạm điều khoản để răn doạ và đảm bảo an toàn việc chấp hành củangười dân trong công tác làm việc phòng, kháng dịch.

5. Tiến hành cácnhiệm vụ khi dứt phong tỏa

- địa thế căn cứ dịch tễ,kiểm kiểm tra dịch trong khu vực phong tỏa, chủ tịch Sở Y tế trình ý kiến đề xuất Chủ tịchỦy ban nhân dân tỉnh quyết định hoàn thành cách ly y tế vùng tất cả dịch COVID-19.

- Khi chấm dứt cáchly y tế vùng tất cả dịch, cần tổ chức cách ly y tế tập trung 14 ngày (xét nghiệm 03lần vào trong ngày thứ 1, ngày lắp thêm 7 cùng ngày thứ 14) cho các lực lượng thẳng thamgia phòng, chống dịch trên vùng phương pháp ly y tế (tùy theo nút độ, tình tiết dịch cóthể chú ý áp dụng biện pháp cách ly y tế trên nhà/nơi tồn tại hoặc trường đoản cú theodõi sức mạnh và xét nghiệm 03 lần).

Lưu ý: Ủy ban nhândân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Sở, ngành, solo vị, địa phương triểnkhai nhiệm vụ trong quanh vùng cách ly y tế vùng bao gồm dịch COVID-19 trên Văn phiên bản số3836/UBND-KGVX ngày 25 tháng 10 năm 2021.

Trên phía trên là Phươngán xử trí khi gồm trường hợp mắc COVID-19 cộng đồng và phương pháp ly y tế vùng tất cả dịchCOVID-19. Phương án này sẽ tiến hành tiếp tục sửa đổi, bổ sung trong quá trình tổchức tiến hành công tác phòng, kháng COVID-19 cho tương xứng với các chỉ đạo củaTrung ương và trong thực tiễn trên địa bàn./.

PHỤLỤC I.1

TT Hộ

Họ và tên

Quan hệ

Năm sinh

Nghề nghiệp

Địa chỉ nỗ lực thể

Số điện thoại

Ghi chú

1

L.V.A

Bố

1980

L.V.B

Mẹ

1985

L.V.C

Con

2010

L.V.D

Con

2015

2

T.V.A

Bố

1980

T.V.B

Mẹ

1985

T.V.C

Con

2010

T.V.D

Con

2015

* Lập bên trên excel; địachỉ cụ thể tách bóc thành các cột số nhà, tên đường, tổ/thôn, xã/phường/thị trấn.