Hài thăng long

     
Excel mang lại shopbcs.net 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 power BI coi thêm...Ít hơn

Bạn đã bao giờ dùng hàm VLOOKUP để gửi cột từ một bảng lịch sự một bảng khác? Giờ phía trên khi Excel có tế bào hình Dữ liệu dựng sẵn, thì VLOOKUP đã trở bắt buộc lỗi thời. Bạn có thể tạo một mối quan liêu hệ giữa hai bảng dữ liệu, dựa vào những dữ liệu khớp nhau vào từng bảng. Sau đó, bạn có thể tạo trang nguồn View, dựng PivotTable và các báo cáo khác với các trường từ mỗi bảng, ngay lập tức cả lúc các bảng đó xuất phát từ các nguồn khác nhau. Ví dụ, nếu bạn có dữ liệu về doanh số bán hàng theo khách hàng, bạn có thể muốn nhập và liên kết dữ liệu hiển thị thời gian sáng dạ để phân tích các mẫu mã hình doanh số bán hàng theo năm và tháng.

Tất cả các bảng trong sổ làm việc đều được liệt kê trong các danh sách ngôi trường PivotTable và power nguồn View.

Bạn đang xem: Hài thăng long


*

Khi bạn nhập các bảng có liên quan từ một cơ sở dữ liệu có quan hệ, Excel thường có thể tạo những mối quan liêu hệ này trong tế bào hình Dữ liệu mà nó đã xây dựng ở hậu trường. Vào tất cả các trường hợp khác, bạn sẽ cần tạo mối quan liêu hệ theo cách thủ công.

Hãy bảo đảm sổ làm việc có chứa tối thiểu hai bảng và mỗi bảng đều có một cột có thể được ánh xạ tới một cột trong bảng kia.

Đặt đến mỗi bảng một tên gọi có ý nghĩa: vào Công cụ Bảng, bấm Thiết kế > Tên Bảng > nhập tên.

Xác nhận rằng cột ở một trong các bảng có các giá trị dữ liệu duy nhất và không có giá trị trùng lặp. Excel chỉ có thể tạo mối quan lại hệ nếu một cột có chứa các giá trị duy nhất.

Bấm Dữ liệu > Mối quan liêu hệ.

Nếu Mối quan lại hệ bị mờ, thì đó là vì sổ làm việc của bạn chỉ chứa một bảng.

Trong hộp thoại Quản lý mọt quan hệ, hãy bấm Mới.

Trong hộp thoại Tạo mối quan lại hệ, hãy bấm vào mũi tên đến Bảng và chọn bảng từ danh sách. Vào mối quan liêu hệ một-nhiều, bảng này cần nằm ở phía nhiều. Với ví dụ về khách hàng và hiển thị thời gian thông minh, bạn sẽ chọn bảng doanh số bán hàng theo khách hàng trước tiên, vì nhiều doanh số bán hàng có khả năng xảy ra vào bất kỳ ngày nào đã cho.

Với Cột (Ngoại), hãy chọn cột có chứa dữ liệu có liên quan đến Cột liên quan (Chính). Ví dụ, nếu bạn có cột ngày trong cả nhì bảng, bạn sẽ chọn cột đó bây giờ.

Với Bảng Liên quan, hãy chọn bảng có ít nhất một cột dữ liệu có tương quan đến bảng bạn đã chọn cho Bảng.

Với Cột liên quan (Chính), hãy chọn cột có giá trị duy nhất khớp với giá trị vào cột bạn đã chọn cho Cột.

Bấm OK.

Tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa các bảng trong Excel

“Có thể cần phải có mối quan liêu hệ giữa các bảng”

Ghi chú về mối quan lại hệ

Bạn sẽ biết mối quan lại hệ có tồn tại hay là không khi bạn kéo các trường từ các bảng khác nhau vào danh sách Trường PivotTable. Nếu bạn không được nhắc tạo mối quan lại hệ, thì có nghĩa là Excel đã có thông tin mối quan liêu hệ cần thiết để liên kết dữ liệu.

Việc tạo mối quan liêu hệ cũng tương tự như việc dùng VLOOKUP: bạn cần các cột có chứa dữ liệu khớp để Excel có thể tham chiếu chéo các hàng trong một bảng với các hàng trong bảng khác. Trong ví dụ hiển thị thời gian thông minh, bảng Khách hàng sẽ cần có các giá trị ngày mà những giá trị này cũng tồn tại trong bảng hiển thị thời gian thông minh.

Ví dụ: Liên kết dữ liệu hiển thị thời gian tối ưu với dữ liệu chuyến bay hàng không

Bạn có thể tìm hiểu về cả mối quan tiền hệ bảng và hiển thị thời gian logic bằng cách dùng dữ liệu miễn phí trên shopbcs.net Azure Marketplace. Một vài bộ trong số các bộ dữ liệu này rất lớn, đòi hỏi phải có kết nối internet cấp tốc để hoàn thành tải xuống dữ liệu vào một khoảng thời gian hợp lý.

Bấm vào Nhận Dữ liệu Ngoài > Từ Dịch vụ Dữ liệu > Từ shopbcs.net Azure Marketplace. Trang đầu shopbcs.net Azure Marketplace mở ra vào Trình hướng dẫn Nhập Bảng.

Dưới Giá, hãy bấm Miễn phí.

Dưới Thể loại, hãy bấm Khoa học và Thống kê.

Tìm DateStream và bấm Đăng ký.

Nhập tài khoản shopbcs.net của bạn và bấm Đăng nhập. Xem trước dữ liệu sẽ xuất hiện trong cửa sổ.

Cuộn xuống dưới và bấm Chọn tróc nã vấn.

Xem thêm: Xem Phim Học Viện Truyền Thuyết : Tam Sinh Tam Thế Đào Hoa Duyên

Bấm Tiếp.

Chọn BasicCalendarUS rồi bấm Kết thúc để nhập dữ liệu. Với kết nối mạng internet nhanh, quá trình nhập sẽ mất khoảng một phút. Lúc kết thúc, bạn sẽ thấy báo cáo trạng thái có 73.414 hàng được truyền. Bấm Đóng.

Bấm Nhận Dữ liệu Ngoài > Từ Dịch vụ Dữ liệu > Từ shopbcs.net Azure Marketplace để nhập bộ dữ liệu thứ hai.

Dưới Kiểu, hãy bấm Dữ liệu.

Dưới Giá, hãy bấm Miễn phí.

Tìm Các Chuyến cất cánh Trễ của US Air Carrier và bấm Chọn.

Cuộn xuống dưới và bấm Chọn truy hỏi vấn.

Bấm Tiếp.

Bấm Kết thúc để nhập dữ liệu. Với kết nối mạng internet nhanh, quá trình nhập có thể mất 15 phút. Khi kết thúc, bạn sẽ thấy báo cáo trạng thái 2.427.284 hàng được truyền. Bấm Đóng. Bây giờ hẳn là bạn đã có hai bảng trong mô hình dữ liệu. Để liên kết các bảng này, chúng ta sẽ cần các cột tương thích trong mỗi bảng.

Trong cửa sổ power nguồn Pivot, hãy bấmPivotTable để tạo PivotTable trong trang tính mới hoặc trang tính hiện có.

Trong Danh sách Trường, hãy bung rộng On_Time_Performance và bấm ArrDelayMinutes để thêm vào vùng Giá trị. Trong PivotTable, bạn sẽ thấy tổng số thời gian các chuyến bay bị hoãn, được tính bằng phút.

Hãy bung rộng BasicCalendarUS và bấm MonthInCalendar để thêm nó vào vùng Hàng.

Lưu ý rằng bây giờ PivotTable liệt kê các tháng tuy vậy tổng cộng số phút giống nhau đến mọi tháng. Các giá trị lặp lại, giống hệt nhau mang đến thấy rằng cần có một mối quan tiền hệ.

Trong Danh sách Trường, vào “Có thể cần mối quan lại hệ giữa các bảng”, hãy bấm Tạo.

Trong Bảng Liên quan, hãy chọn On_Time_Performance và trong Cột liên quan (Chính) chọn FlightDate.

Trong Bảng, hãy chọn BasicCalendarUS và vào Cột (Ngoại) chọn DateKey. Bấm OK để tạo mối quan lại hệ.

Lưu ý rằng tổng số phút bị hủy của mỗi tháng bây giờ đã khác nhau.

Trong BasicCalendarUS và kéo YearKey đến vùng Hàng, ở trên MonthInCalendar.

Bây giờ bạn có thể phân loại các chuyến cất cánh đến bị hoãn theo năm và tháng hoặc các giá trị khác trong lịch.